Vedtægter for Dansk Sommelier Forening

Godkendt på generalforsamlingen den 8. april 2014

§1

Foreningens navn:
Foreningens navn er DANSK SOMMELIER FORENING.

§2

Foreningens formål:
Foreningens formål er at fremme kendskabet til drikkevarer indenfor Hotel- og Restaurantbranchen i enhver henseende, med hensyntagen til den danske tjenerfunktion.
Foreningen skal varetage medlemmers interesse, der ønsker et større branchekendskab, afholde vinsmagninger, diskussionsmøder og udøve konsulentbistand.
Foreningens medlemmer forpligter sig til at arbejde i Restaurantbranchen og på restauranter der er beskæftiget med salg af mad og drikkevarer.

§3

Medlemskab:
Som medlem kan optages enhver person m/k, med interesse for drikkevarer, og som har bestået tjenereksamen, eller har arbejdet med servering af drikkevarer, indenfor de sidste 3 år.
For at opnå medlemsskab skal der normalt bestås en optagelsesprøve.
Efter bestået optagelsesprøve, optages man som juniormedlem. Herefter forpligter man sig til at deltage i minimum 4 arrangementer i løbet af de kommende 2 år. Det fremgår af indbydelsen til arrangementet, at det er et kompetencegivende, og derved pointgivende for juniormedlemmer.
Som medlem kan optages personer med helt særlige kompetencer, disse optages uden optagelsesprøve/ juniormedlemskab efter bestyrelsens beslutning.
Optagelsesprøve afholdes efter bestyrelsens skøn.
Medlemskabet er først effektivt når kontingentet er betalt.
Medlemmet skal være dansk statsborger for at kunne deltage i internationale konkurrencer.
Såfremt et medlem skønnes at skade foreningens virke, kan generalforsamlingen med simpelt flertal ekskludere vedkommende.
Hvis et medlem efter 2 års aktivt medlemsskab, skifter branche, kan medlemmet bevare aktivt medlemsskab efter godkendelse af bestyrelsen, dog ikke med mulighed for deltagelse i konkurrencer.
Efterlønsmodtagere og pensionister, samt medlemmer med ophold i udlandet, kan forblive medlem af foreningen med nedsat kontingent, efter bestyrelsens godkendelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen inden den 31. december pågældende år.
Har et medlem været ude af foreningen, i mere end 5 år, skal man op til ny optagelsesprøve.
Ved fravær i foreningen, i mindre end 5 år, kan man optages igen, ved indbetaling af det fastsatte indmeldelsesgebyr og kontingent.
Personer og firmaer som er relaterede til branchen eller lignende kan optages i SOMMELIER FORENINGENS VENNER, efter bestyrelsens skøn.

§4

Indmeldelsesgebyr og kontingent:
Generalforsamlingen fastsætter ved simpelt flertal, størrelsen af indmeldelsesgebyr, samt kontingent.

§5

Bestyrelsen:
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, og maksimum 10 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, og vælger blandt sine medlemmer en præsident, en vicepræsident, en kasserer, og en sekretær.
Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, et medlem kan genvælges.
Bestyrelsesmøder skal afholdes efter behov, dog mindst 4 gange årligt.
Præsidenten eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan kræve indkaldt til bestyrelsesmøde.
Præsidenten har 2 stemmer i tilfælde af stemmelighed. Der føres referat ved bestyrelsesmøderne, som udsendes til bestyrelsmedlemmerne umiddelbart efter mødet.
Foreningen skal normalt afholde bestyrelsens mødeudgifter.

§6

Regnskab og revision:
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Regnskabet skal forelægges den samlede generalforsamling.
Der vælges en intern revisor for 2 år, med ret til genvalg, som reviderer regnskab og underskriver dette.
Foreningens formue skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut, og bør så vidt muligt være rentebærende

§7

Generalforsamling:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. april.
Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt ønsker dette, med angivelse af dagsorden, eller hvis bestyrelsen finder dette nødvendigt.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er altid beslutningsdygtig.
Der skal udsendes skriftlig varsel om generalforsamling mindst 14 dage før afholdelse.
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Præsidentens beretning om året der gik og fremtiden.
  3. Kassereren aflægger regnskab for året der gik.
  4. Valg.
  5. Indkomne forslag.
  6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Afstemning skal ske skriftligt hvis blot et medlem af de tilstedeværende, ønsker dette. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

§8

Vedtægtsændringer:
Til ændring af foreningens love, kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§9

Opløsning:
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling med 30 dages varsel, med opløsning som eneste punkt på dagsordenen. Opløsning af foreningen træffes da ved simpelt stemmeflertal.
Den afgående bestyrelse træffer da afgørelse om anvendelse af foreningens midler.

§10

Tegning og hæftelse:
Foreningen forpligter sig ved underskrift af præsident og 1 bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan give foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og foretage udbetalinger af forpligtelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser, med den til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.