Vedtægter for Dansk Sommelier Forening

Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2023

 

§1 Foreningens navn:

Foreningens navn er DANSK SOMMELIER FORENING her efter kaldet DSF.

§2 Foreningens formål:
DSF’s formål er at fremme kendskabet til alle drikkevarer indenfor Hotel- og Restaurantbranchen i enhver henseende, med hensyntagen til den Danske Sommelier og tjenerfunktion.
DSF skal varetage de medlemmers interesse, der ønsker et større branchekendskab, fremme deres viden ved at afholde drikkevare smagninger, masterclasses og konkurrencer m.m. 

Foreningens medlemmer forpligter sig til at arbejde på restauranter og i virksomheder tilknyttet den danske restaurantbranche som er beskæftiget med salg af mad og drikkevarer.

§3 Medlemskab:

Som medlem kan optages enhver person m/k, med interesse for drikkevarer, og som har bestået tjenereksamen og/eller har arbejdet i Danmarks restaurationsbranche med servering af drikkevarer, indenfor de sidste 3 år.

For at opnå medlemskab skal man:

Bestå en optagelsesprøve der er tilrettelagt af DSF´s bestyrelse.

Have bestået en af bestyrelsen godkendt Sommelier uddannelse, hvorefter bestyrelsen skal godkende kandidatens ansøgning.

Som medlem eller æresmedlem kan desuden optages personer med helt særlige kompetencer, disse kan optages uden optagelsesprøve ved en enstemmig bestyrelses beslutning.

Optagelsesprøve afholdes årligt efter bestyrelsens skøn.
Medlemskabet er først effektivt når kontingentet er betalt. Medlemmet skal være dansk statsborger for at kunne deltage i internationale konkurrencer.

Såfremt et medlem skønnes at skade DSF’s virke og renommé, kan bestyrelsen med simpelt flertal ekskludere vedkommende.

Hvis et medlem efter 2 års aktivt medlemskab skifter branche, kan medlemmet bevare aktivt medlemskab efter godkendelse af bestyrelsen, dog ikke med mulighed for deltagelse i konkurrencer.

DSF’s æresmedlemmer, efterlønsmodtagere og pensionister, samt medlemmer med ophold i udlandet, kan forblive medlem af DSF med nedsat eller uden kontingent, efter DSF bestyrelsens skøn og godkendelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til DSF’s bestyrelse to uger inden den 31. december for udmelding fra og med det efterfølgende år.

Har et medlem været ude af DSF i mere end 3 år, skal man op til ny optagelsesprøve.
Ved fravær i DSF i mindre end 3 år, kan man optages igen, ved indbetaling af det fastsatte indmeldelsesgebyr og kontingent (dvs. pr. 2023 kr. 500,00 i optagelse gebyr, samt kr. 750,00 for et års medlemskab).
Personer og firmaer som evt. er relaterede til branchen eller lignende kan optages som ”sponsorer” i SOMMELIER FORENINGENS VENNER efter bestyrelsens skøn, det er til en hver tid DSF’s bestyrelse der afgør om en person/firma kan optages som sponsor/ven af DSF.

§4 Indmeldelsesgebyr og kontingent:
Generalforsamlingen fastsætter ved simpelt flertal, størrelsen af indmeldelsesgebyr, samt års kontingent.

§5 Bestyrelsen:
Foreningens arbejde ledes af en ulønnet bestyrelse på minimum 6 medlemmer og maksimum 10 medlemmer valgt af medlemmerne på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, og vælger blandt sine medlemmer en præsident, en vicepræsident, en kasserer, og en sekretær. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, dog kan bestyrelsesmedlemmer genvælges.

Bestyrelsesmøder skal afholdes efter behov, dog mindst 4 gange årligt.
Bestyrelsens beslutninger foretages ved simpelt flertal blandt de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer, dog har præsidenten veto ret og kan forlange et nyt bestyrelsesmøde/ny afstemning med to ugers varsel.

Præsidenten har 2 stemmer i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen kan ikke afgive foreningens autoritet/suverænitet uden dette er vedtaget med minimum 2/3 af samtlige DSF’s medlems stemmer på den ordinære generalforsamling – hvis det ikke er muligt skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med fire ugers varsel hvor simpelt flertal afgør forslaget.

Præsidenten eller minimum 3 bestyrelsesmedlemmer kan kræve indkaldt til bestyrelsesmøde eller/og generalforsamling.

DSF skal efter forudgående aftale, afholde bestyrelsesmedlemmers eventuelle møde udgifter, samt andre aftalte rimelige udgifter i forbindelse med deres bestyrelses arbejde.

Der føres referat ved bestyrelsesmøderne, som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart efter mødet.

§6 Regnskab og revision:

DSF’s regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Regnskabet skal forelægges den samlede generalforsamling.
Der vælges en intern revisor for 2 år, med ret til genvalg, som reviderer regnskab og ved godkendelse underskriver dette.
Foreningens formue skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut, og bør så vidt det er muligt være rentebærende.

§7 Generalforsamling:

DSF’s ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. april.
Kun DSF medlemmer der har betalt kontingent (eller som ifølge disse vedtægter er godkendt kontingent fritaget) har stemmeret på generalforsamlingen (gælder både den ordinære og en eventuel ekstraordinær generalforsamling).
Der kan med fire ugers varsel, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis minimum 1/3 af bestyrelsen eller min. 1/3 af medlemmerne skriftligt ønsker dette, med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er altid beslutningsdygtig.
Der skal udsendes skriftlig varsel om ordinær generalforsamling mindst 14 dage før afholdelse.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Præsidentens beretning om året der gik og fremtiden.

3) Kassereren aflægger regnskab for året der gik.

4) Valg.

5) Indkomne forslag.

6) Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Afstemning skal ske skriftligt hvis blot et medlem af de tilstedeværende ønsker dette. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

 

§8 Vedtægtsændringer:

Til ændring af foreningens love, kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

 

§9 Opløsning:

Til foreningens opløsning eller ansvars overdragelse til andre en den lovligt valgte bestyrelse, kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med minimum 4 ugers varsel, med opløsning som eneste punkt på dagsordenen. Opløsning af foreningen træffes da ved simpelt stemmeflertal.
Den afgående bestyrelse træffer da afgørelse om anvendelse af foreningens midler.

 

§10 Tegning og hæftelse:

DSF forpligter sig ved underskrift af præsident og 1 bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan give DSF’s kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og foretage udbetalinger af forpligtelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med DSF’s til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke DSF’s medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse.

Opdaterede vedtægter for DSF godkendt på Generalforsamling d. 14. marts 2023.

10§ totalt.